ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η μεταλλουργία χρυσού είναι απόλυτα αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτεται από τις παρακάτω νομοθετικές πράξεις:

  • Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες στην εξορυκτική βιομηχανία.
  • Οδηγία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Το κυανιούχο νάτριο (NaCN) δεν περιλαμβάνεται στην λίστα προτεραιότητας με τις χημικές ουσίες στην υπό συζήτηση οδηγία της Ε.Ε. REACH (EU Directive concerning the registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals).Η Ε.Ε. θέσπισε τον κανονισμό REACH ώστε να προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που ενέχουν οι χημικές ουσίες αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισης τους. Ουσιαστικά ο κανονισμός REACH αναφέρεται στην καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και στους περιορισμούς χρήσης των χημικών προϊόντων.

  • Η μέθοδος της εκχύλισης του χρυσού με τη χρήση NaCN καλύπτεται από το κείμενο της οδηγίας της ΕΕ για τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες στις μεταλλευτικές δραστηριότητες (ΒΑΤ – Best Available Technique). Τα παρακάτω μέτρα προτείνονται στο σχετικό κείμενο:
  • Ελαχιστοποίηση της χρήσης του NaCN (μέσω πρακτικών διαχείρισης που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσής του κατά τη λειτουργία, αυτόματη ρύθμιση της χρησιμοποιούμενης δοσολογίας).
  • Καταστροφή των ελεύθερων κυανιόντων πριν τη διοχέτευση των τελμάτων στο χώρο διάθεσης τους.

Εφαρμογή μέτρων ασφάλειας (διπλάσιο μέγεθος του κυκλώματος από του απαιτούμενου για την καταστροφή των κυανιόντων, τοποθέτηση εφεδρικού κυκλώματος για την προσθήκη ασβεστόλιθου, εγκατάσταση εφεδρικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας)

Η μέθοδος INCOTM(SO2/οξυγόνο) χρησιμοποιείται με επιτυχία απ’ όλα τα ευρωπαϊκά μεταλλεία για την κατεργασία των τελμάτων πριν την απόθεσή τους στο χώρο διάθεσης.

 

Το όριο των κυανιόντων για την απόθεσή τους σε κλειστό χώρο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 ppm σε 10 χρόνια (σήμερα το όριο είναι 50 ppm). Στο Έργο του Περάματος το όριο που επιτυγχάνεται υπακούει σε πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές, αφού είναι τουλάχιστον δέκα φορές μικρότερο απ’ αυτό που αναφέρεται στην παραπάνω Ευρωπαϊκή οδηγία (Άρθρο 13).

 

Tο έργο χρυσού του Περάματος σχεδιάστηκε σύμφωνα μ’ όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα της ΕΕ και είναι απολύτως συμβατό με την ευρωπαϊκή οδηγία ΒΑΤ.