ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση

Η διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι ουσιαστικής σημασίας. Για το λόγο αυτό το σχέδιο κλεισίματος του Έργου είναι σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί τις διεθνείς πρακτικές και να εξασφαλίζει την υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων περιοχής.

Τα κύρια στοιχεία του σχεδίου κλεισίματος είναι :

  • Αποσυναρμολόγηση και κατεδάφιση του εργοστασίου και κάθε βοηθητικήςυποδομής
  • Μερική επιχωμάτωση της ανοικτής εκσκαφής και ομαλοποίηση των κλιτύων.
  • Απομάκρυνση στείρων, εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης επιφανειακών νερών και επαναφύτευση της περιοχής
  • Επικάλυψη και επιχωμάτωση της ΧΑΑΤ με το κατάλληλο υλικό
  • Διατήρηση των φραγμάτων ανάσχεσης και των σχετικών έργων αποστράγγισης της λεκάνης
  • Συνεχής παρακολούθηση και συντήρηση της αποκατεστημένης περιοχής
  • Συμφωνία για τις τελικές χρήσεις γης

Το αρχικό σχέδιο κλεισίματος θα βελτιωθεί και θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια του Έργου.

Το σχέδιο προβλέπει χρόνο 12 μηνών για το κλείσιμο του μεταλλείου και την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.

Προβλέπεται συνολική περίοδος 5 ετών για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της περιοχής, με σκοπό την επιβεβαίωση της επιτυχίας του σχεδίου κλεισίματος και του πλάνου αποκατάστασης.

Το κόστος κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Έργου υπολογίζεται σε 10 εκατ. ευρώ.

Οι τελικές χρήσεις γης του Έργου θα είναι συμβατές με την διατήρηση του αρχικού δασικού οικοσυστήματος.

Η επαναφύτευση θα αρχίσει αμέσως μετά το ξεκίνημα του Έργου με την απομάκρυνση και τη διατήρηση του εδαφικού υποστρώματος καθώς και την δημιουργία φυτωρίου.

Η εταιρεία δεσμεύεται για το κόστος της αποκατάστασης με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10 εκατ. ευρώ, πριν την έναρξη κατασκευής του Έργου.

Με την ικανοποίηση όλων των όρων που θα τεθούν από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες, η περιοχή θα επιστραφεί στην τοπική κοινωνία για την συμφωνημένη επακόλουθη χρήση της.