• Home
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η Eldorado Gold Corporation & η Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε. δεσμεύονται ότι θα εφαρμόσουν τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα ώστε να προστατεύονται οι φυσικοί πόροι σε κάθε στάδιο της έρευνας, της ανάπτυξης, της μεταλλευτικής δραστηριότητας και της αποκατάστασης.

Η εταιρεία θα εργασθεί ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο Περιβάλλον, μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση των εργαζομένων της, την εφαρμογή αυστηρών περιβαλλοντικών ελέγχων και της συνεχούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Η προστασία του Περιβάλλοντος σε όλα τα στάδια του έργου είναι σημαντική για την διατήρηση της πανίδας, της ποιότητας του νερού, του αέρα και της υγείας – ασφάλειας των εργαζομένων και του τοπικού πληθυσμού.

Η εταιρεία καθώς και εξωτερικοί σύμβουλοι θα πραγματοποιούν τακτικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους για την επιβεβαίωση συμμόρφωσης στους κανονισμούς.

Θα υπάρχει σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων της ΧΑΑΤ.

Η δέσμευση των εργαζομένων για την πλήρη εφαρμογή όλων των περιβαλλοντικών όρων είναι σημαντική και απαραίτητη στην οικονομική επιτυχία του εγχειρήματος.

Θα υπάρχει ανελλιπής Περιβαλλοντική Διαχείριση, με συστήματα ελέγχου και παρακολούθησής και σ’ όλες τις φάσεις του Έργου.

Η υπερκάλυψη όλων των διατάξεων και κανονισμών για την ασφάλεια του Περιβάλλοντος και της Υγείας, θεωρείται δεδομένη.

Θα ακολουθηθεί πιστή εφαρμογή του «Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης του Κυανίου», ο οποίος αναπτύχθηκε από την Περιβαλλοντική Επιτροπή των Ενωμένων Εθνών και του Διεθνούς Συμβουλίου Μετάλλων και Περιβάλλοντος.

Θα χρησιμοποιηθεί η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, αποδεκτή από την Ε.Ε., ως μέθοδος καταστροφής των κυανιόντων, και συγκεκριμένα η μέθοδος INCOTM(SO2 + οξυγόνο).

Από την αρχή του Έργου υπάρχει σεβασμός στο τοπικό πολιτιστικό και ιστορικό Περιβάλλον.

Οι τελικές χρήσεις γης θα είναι σύμφωνες με την διατήρηση των τοπικών οικολογικών χαρακτηριστικών και με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπάρχει δέσμευση από σήμερα για περιβαλλοντική παρακολούθηση πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο του έργου και την αποκατάσταση του χώρου.

 

Λεκάνη Διαχείρισης Τελμάτων (ΛΔΤ)

Τα υπολείμματα του μεταλλεύματος μετά την έκπλυση με διάλυμα κυανιούχου νατρίου παρουσία ενεργού άνθρακα για την απόληψη του χρυσού και του αργύρου, περνούν από επεξεργασία καταστροφής κυανιόντων σύμφωνα με τη μέθοδο INCOTM(SO2+O2). Μετά την εφαρμογή της μεθόδου «INCΟ» η περιεκτικότητα σε ολικά κυανιούχα του παραπάνω υπολείμματος θα είναι μικρότερη από 1 ppm, τουλάχιστον δέκα φορές μικρότερη από το καθορισμένο όριο του πρόσφατου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους όπως αναφέρεται στην διαχείριση των αποβλήτων από μεταλλευτικές δραστηριότητες (EU Directive 2006/21/EU, ΚΥΑ 39624/2209/Ε103). Τα κατάλοιπα αυτής της κατεργασίας θα μεταφέρονται με φορτηγά στο χώρο απόθεσης μετά από πύκνωση και αφύγρανση σε φιλτρόπρεσσες.

Ολόκληρος ο σχεδιασμός του μεταλλείου εκπονήθηκε σύμφωνα με την αρχή της μηδενικής απόρριψης στο περιβάλλον, σε πλήρη εναρμόνιση με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες (Best Available Techniques, 2006) για την εξορυκτική βιομηχανία.

 

Μονάδα Φιλτρόπρεσσας

Η μονάδα της φιλτρόπρεσσας είναι μία μηχανική μονάδα συμπίεσης του επεξεργασμένου πολφού του πετρώματος μετά το στάδιο της καταστροφής των κυανιόντων. Στο εργοστάσιο του Περάματος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί μια σειρά από φιλτρόπρεσσες για να καλυφθούν οι καθημερινές ποσοτικές ανάγκες επεξεργασίας.

Ανάλογα με τις ανάγκες απόδοσης του εργοστασίου επεξεργασίας αλλά και της απαιτούμενης ποσότητας νερού θα χρησιμοποιηθεί και ανάλογος αριθμός μονάδων φιλτρόπρεσσας, οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες σε σειρά.

 

Χώρος Απόθεσης Αφυγραμένου Τέλματος (ΧΑΑΤ).

Κύρια στοιχεία του σχεδιασμού:

  • Η εγκατάσταση οριοθετείται από τέσσερα αναχώματα (ανάντη, κατάντη, ανατολικά και δυτικά), που θα κατασκευασθούν περιμετρικά του χώρου απόθεσης και θα διασφαλίζουν την μόνιμη και περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των κατάλοιπων της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Το κύριο ανάχωμα (κατάντη του χώρου) θα είναι ένα τυπικό ανάχωμα λιθορριπής και για την κατασκευή του, όπως και για τα υπόλοιπα αναχώματα, θα χρησιμοποιηθεί υλικό προερχόμενο από δανειοθάλαμο εντός της περιοχής απόθεσης.
  • Ο σχεδιασμός προβλέπει αντοχή σε σεισμικό γεγονός μεγέθους 8,1 βαθμών της κλίμακας Richter.
  • Το συνολικό ύψος του θα είναι 40 μέτρα με τελικό επίπεδο στέψης στα 195 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
  • Για τη διαχείριση των νερών θα κατασκευασθεί λίμνη συλλογής υδάτων κατάντη της εγκατάστασης. Οι επιφανειακές απορροές της ευρύτερης λεκάνης απορροής θα συλλέγονται μέσω αναχώματος ανάσχεσης στο βόρειο τμήμα της εγκατάστασης και από περιμετρικά κανάλια εκτροπής.

 

Στεγανοποίηση

Η στεγανοποίηση του Χώρου Απόθεσης Αφυγραμένου Τέλματος (ΧΑΑΤ) επιτυγχάνεται με την επίστρωση του πυθμένα της εγκατάστασης και των πλευρών όλων των αναχωμάτων με σύστημα στεγανοποιητικών υλικών, που θα περιλαμβάνει γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση (GCL) πολύ χαμηλής διαπερατότητας (1×10-10 m/sec) και γεωμεμβράνη Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 1,5 mm με συνολική διαπερατότητα 1×10-10 m/sec.

Στο ΧΑΑΤ θα καταλήγουν επίσης και τα στραγγίσματα από το χώρο του μεταλλείου, τα οποία θα συλλέγονται από ειδικό σύστημα αποστράγγισης, που θα κατασκευασθεί πάνω από τη γεωμεμβράνη.

Οι επιφανειακές απορροές της ευρύτερης λεκάνης απορροής θα συλλέγονται μέσω αναχώματος ανάσχεσης στο βόρειο τμήμα της εγκατάστασης και από τα περιμετρικά κανάλια εκτροπής κατάντη της εγκατάστασης και θα παροχετεύονται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες είτε εντός της λίμνης συλλογής υδάτων είτε κατάντη της εγκατάστασης.

Μετά την διαδικασία καταστροφής των κυανιόντων INCOTM(SO2/οξυγόνο), το αφυγραμένο τέλμα (filtercake) θα μεταφέρεται με φορτηγά αυτοκίνητα και θα αποτίθεται σε κατάλληλα κατασκευασμένο χώρο απόθεσης τελμάτων συνολικής ωφέλιμης αποθηκευτικής χωρητικότητας 6,9 Mm3.

Μετά την παύση των εργασιών του μεταλλείου θα ξεκινήσει η αποκατάσταση της ΧΑΑΤ, με την κάλυψή της από στείρα οξείδια, γεωΰφασμα και τέλος με εδαφικό υπόστρωμα (φυτική γη). Στο εδαφικό υπόστρωμα θα φυτευτούν ενδημικά είδη φυτών.

Μετά από μια περίοδο παρακολούθησης τουλάχιστον 5 ετών, η περιοχή του Έργου θα επιστραφεί για τη συμφωνημένη χρήση γης.