Συχνές Ερωτήσεις

Τα υπολείμματα της επεξεργασίας των πετρωμάτων θα είναι αφυγρασμένα και πλήρως αδρανοποιημένα με τη μέθοδο INCOTM. Παρ’ όλα αυτά, προληπτικά, η θέση και ο τρόπος κατασκευής του χώρου απόθεσης θα αποκλείουν οποιαδήποτε πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών, της αγροτικής γης, των υπόγειων νερών, ή της θάλασσας (η οποία βρίσκεται σε απόσταση 4,5 χιλιομέτρων από το χώρο), όπως και της πλησιέστερης κατοικημένης περιοχής. Η επιφάνεια της απόθεσης θα είναι καλυμμένη με γεωμεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, η οποία θα τοποθετηθεί πάνω σε πρακτικά αδιαπέρατο υπόστρωμα (γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση απειροελάχιστης διαπερατότητας, 1×10-10 μέτρα ανά δευτερόλεπτο). Αξίζει να σημειωθεί πως στους ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) τοποθετείται γεωμεμβράνη διαπερατότητας 1×10-9 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ο παραπάνω σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ICOLD (http://www.icold-cigb.net/), που αποτελούν τα υψηλότερα πρότυπα για το σχεδιασμό χώρων απόθεσης παγκοσμίως) και βάσει του μέγιστου δυνατού σεισμικού γεγονότος (Maximum Credible Earthquake-MCE) για να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αστοχίας.
Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μειωθούν ή να εξαντληθούν τα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Έχει αποδειχθεί από χημικές αναλύσεις ότι το νερό που θα χρησιμοποιηθεί στη μονάδα επεξεργασίας είναι ακατάλληλο για πόση και άρδευση. Μετά από λεπτομερή εξέταση (τεστ αντλήσεως για 35 ημέρες σε εικοσιτετράωρη βάση και υδρογεωλογικές μελέτες), αποδείχθηκε ότι η χρήση αυτού του νερού δεν επηρεάζει τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής. Τα νερά από τη φιλτρόπρεσσα, τα νερά που θα συλλέγονται από τις επιφανειακές απορροές του χώρου απόθεσης και τα στραγγίσματα του αφυγραμένου υλικού, καθώς επίσης και οι επιφανειακές απορροές από το χώρο του έργου, θα συλλέγονται στη λίμνη συλλογής όπου θα ανακυκλώνονται και θα επαναχρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στη σημαντική εξοικονόμηση του αντλούμενου νερού. Κατά τη διάρκεια των ερευνητικών γεωτρήσεων στη περιοχή του Περάματος, βρέθηκαν αποθέματα νερού κατάλληλα για άρδευση. Η εταιρεία πιστή στη δέσμευση της να μην χρησιμοποιήσει νερό κατάλληλο για ύδρευση ή άρδευση, παραχώρησε τη χρήση της παραπάνω γεώτρησης στους κατοίκους του Περάματος.
Θα χρησιμοποιηθεί ΜΙΑ μόνο γεώτρηση ΜΗ πόσιμου και ΜΗ αρδευτικού νερού, επομένως το έργο δε θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Οι ανάγκες νερού του έργου θα καλύπτονται κατά 93% από ανακύκλωση του νερού από τις φιλτρόπρεσσες και από τη συλλογή των επιφανειακών νερών. Οι απώλειες του κλειστού συστήματος ανακύκλωσης νερού (7%) εντοπίζονται ως φυσική υγρασία στο στερεό υπόλειμμα που θα αποτίθεται στο Χώρο Απόθεσης Αφυγρασμένου Τέλματος (βλέπε ερώτηση 12). Οποιαδήποτε άντληση του ακατάλληλου νερού προς ύδρευση ή άρδευση από την υδρογεώτρηση θα είναι συμπληρωματική.
Κατ’ αρχάς δεν υπάρχουν «τεράστιες ποσότητες υδροκυανίου». Σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας το pH διατηρείται μεταξύ 8.5 και 10.5 έτσι ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί υδροκυάνιο. Η ελάχιστη ποσότητα υδροκυανίου που πιθανόν να εκλύεται δεν συσσωρεύεται διότι το υδροκυάνιο είναι πτητικό, ελαφρύτερο από τον αέρα και αποικοδομείται άμεσα ψηλά στην ατμόσφαιρα. Αξίζει να σημειωθεί πως μετρητικά μηχανήματα ανίχνευσης υδροκυανίου θα βρίσκονται μόνιμα εγκατεστημένα σε κάθε σημείο του εργοστασίου όπου μπορεί δυνητικά να δημιουργηθεί υδροκυάνιο και θα ενημερώνουν άμεσα για τη συγκέντρωσή του.
Σε όλο τον χώρο του έργου θα υπάρχει συνεχής διαβροχή ώστε να περιορισθεί στο ελάχιστο η σκόνη. Θα υπάρχουν ειδικά μετρητικά μηχανήματα για την ατμοσφαιρική ποιότητα γύρω από το έργο και μέσα σε αυτό που θα καταγράφουν τα επίπεδα σκόνης σε 24ωρη βάση.
Όξινη απορροή συναντάται σε κοιτάσματα που περιέχουν σουλφίδια (ενώσεις του θείου). Το μετάλλευμα που θα επεξεργαστεί στο πέραμα περιέχει ΜΟΝΟ ΟΞΕΙΔΙΑ του θείου και επομένως δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΞΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ.
Χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητα εργαστήρια του εξωτερικού σε εκατοντάδες δείγματα από το κοίτασμα του Περάματος, έδειξαν ότι αυτό αποτελείται κυρίως από πυρίτια (άμμος), άργυρο (ασήμι) σε ποσοστό 3,7g/tn, χρυσό σε ποσοστό 3,2g/tn και σίδηρο σε ποσοστό 2,0g/tn. ΔΕΝ ανιχνεύθηκαν βαριά, τοξικά ή ραδιενεργά μέταλλα και στοιχεία.
Στο έργο Χρυσού του Περάματος ΔΕΝ θα κατασκευαστεί λίμνη τελμάτων, αλλά χώρος απόθεσης στερεών υπολειμμάτων με σχεδόν μηδενικό ποσοστό σε περιεχόμενο κυάνιο. Δηλαδή θα παραχθεί στερεό υπόλειμμα με 15% υγρασία το οποίο δεν θα μπορεί να παρασυρθεί. Ο χώρος απόθεσης αυτού του υπολείμματος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ροές των ρεμάτων και της βροχόπτωσης στα χειρότερα δυνατά σενάρια που συμβαίνουν με συχνότητα ένα σε διάστημα 10.000 χρόνων. Σε περίπτωση σεισμού η κατασκευή έχει αντοχή μέχρι και 8 ρίχτερ, ενώ σε περίπτωση πλημμύρας, η κατασκευή περιλαμβάνει περιμετρικά κανάλια αποστράγγισης που οδηγούν στην ανακύκλωση νερού. Ο χώρος απόθεσης θα είναι στρωμένος με γεωμεμβράνη και αργιλική επίστρωση σχεδόν μηδενικής διαπερατότητας. Η διαπερατότητα της γεωμεμβράνης θα είναι δέκα φορές μικρότερη από τη γεωμεμβράνη που τοποθετείται στους ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). Η θάλασσα απέχει 4,5χιλιόμετρα από το έργο και η περίπτωση ρύπανσής της είναι μηδενική.
Δηλητήρια είναι πολλές ουσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Αυτό που κάνει ένα δηλητήριο επικίνδυνο για την υγεία είναι η δοσολογία του. Για παράδειγμα το χλώριο είναι ισχυρότατο δηλητήριο αλλά χρησιμοποιείται –στην κατάλληλη ποσότητα- για την απολύμανση του πόσιμου νερού. Το κυάνιο αποδομείται γρήγορα μέσω φυσικών διεργασιών (ήλιος, αέρας), δεν παραμένει σταθερό στο περιβάλλον, δε συσσωρεύεται προσθετικά στον οργανισμό, δεν είναι καρκινογόνο, ούτε μεταλλαξιογόνο. Μάλιστα, το κυάνιο περιέχεται σε πολλά αντικαρκινικά παρασκευάσματα! Η ποσότητα του κυανίου σε στερεό υπόλειμμα μετά την κατεργασία αδρανοποίησης της μεθόδου INCOTM είναι 1 ppm, με όριο τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας τα 10 ppm (όπου ppm= μέρη δραστικής ουσίας στο εκατομμύριο). Δηλαδή, το ποσοστό του κυανίου που θα απομένει στο υπόλειμμα της κατεργασίας στο έργο του Περάματος θα είναι 10 ΦΟΡΕΣ χαμηλότερο από το όριο που θέτει η αυστηρότατη Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η απειροελάχιστη αυτή ποσότητα κυανίου που θα απομένει, θα αποικοδομείται (θα καταστρέφεται) ταχύτατα, εξαιτίας κυρίως της μεγάλης ηλιοφάνειας στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι η ποσότητα κυανίου που εκλύεται από συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες σε ένα αστικό περιβάλλον, είναι εκατονταπλάσια από την ποσότητα που θα εκλύεται από το έργο του Περάματος. Τέτοιες καθημερινές δραστηριότητες είναι οι μεταφορές (αυτοκίνητα, φορτηγά, πλοία, κ.λπ.), η λειτουργία εργοστασίων, τα συστήματα θέρμανσης κτιρίων, η καύση του ξύλου (τζάκια), οι μονάδες παραγωγής ενέργειας (πχ λιγνιτωρυχεία), τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, κλπ. Επίσης, για να γίνει περισσότερο κατανοητό, 1 ppm κυανίου περιέχεται σε: Σε 3,4 g αμύγδαλου Σε 50 g αλάτι Σε 6 g σόγια Σε 60 ml χυμό κεράσι
Η Χρυσωρυχεία Θράκης ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να λειτουργήσει σύμφωνα με τα ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ διεθνή και ευρωπαϊκά ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για την υγεία και το περιβάλλον. Εάν υπάρχει έστω και η παραμικρή αμφιβολία ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας θα διακινδυνεύσουν την υγεία των υπαλλήλων της, των κατοίκων της περιοχής και της Θράκης γενικότερα, τότε δε θα αναπτύξει το έργο της. Αντιθέτως, η εταιρεία δεσμεύεται να κάνει το έργο του Περάματος μια επένδυση για την οποία η Θράκη θα είναι περήφανη.
Η λειτουργία του μεταλλείου θα δημιουργήσει τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας και 800 έμμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν κατά 90% από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Το έργο θα διαρκέσει 10 έτη σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ωστόσο η έρευνα και μελέτη για περισσότερα κοιτάσματα θα συνεχιστεί, ώστε η ανάπτυξη έργων στην περιοχή να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Σε πρώτη φάση το πλάνο ανάπτυξης του έργου περιλαμβάνει ενάμιση χρόνο έργα κατασκευής, 8 χρόνια λειτουργίας του μεταλλείου και 1 χρόνο πλήρους περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής επέμβασης, με 5 επιπλέον χρόνια περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά το πέρας των εργασιών.
Μετά το τέλος του έργου, η εταιρεία εφαρμόσει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ειδικότερα, η περιοχή θα καλυφθεί με κατάλληλο εδαφικό υλικό οργανικής προέλευσης, θα φυτευτεί και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το κοινό περιβαλλοντικό σχέδιο, που θα συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές, την τοπική κοινωνία και την εταιρεία.
Η εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίσει την αξία της γης στην περιοχή. Έχει σχεδιασθεί και μελετηθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για την περιοχή, σύμφωνα με σχεδιαγράμματα που ήδη εφαρμόζονται από τους μετόχους της σε άλλα έργα με μεγάλη επιτυχία.
Η μακρά εμπειρία της εταιρείας εγγυάται ότι δε θα υπάρξουν αστοχίες. Ωστόσο, έχει ήδη συμφωνηθεί η περίπτωση αποζημίωσης οποιασδήποτε ζημίας, υπογράφοντας κατάλληλη συμφωνία που θα διασφαλίζει τους κατοίκους για αποζημίωση και κάλυψη μεγαλύτερη από την αξία της θεωρητικής ζημίας.
ΟΧΙ μόνο δεν θα καταστραφεί το Δάσος της Μαύρης Πεύκης, αλλά αντίθετα θα διαφυλαχθεί. Εξάλλου, μόνο ένα μικρό κομμάτι του δάσους βρίσκεται στην περιοχή του έργου. Η εταιρεία έχει εκπονήσει ειδική μελέτη σχετικά με την αντικατάσταση των δέντρων, η οποία περιγράφει τις συνθήκες αναγέννησης της Μαύρης Πεύκης. Τα δέντρα θα φυτευτούν και η περιοχή θα αναδασωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών. Έχουν καθορίσει συγκεκριμένες ενέργειες για τη διαφύλαξη του δάσους και όπως η δημιουργία ομάδας πυρασφάλειας, η οποία θα είναι εξοπλισμένη με τα κατάλληλα μέσα, θα επιθεωρεί την περιοχή και θα συνεργάζεται με την Πυροσβεστική και τη Δασική Υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ήδη βρίσκεται σε λειτουργία φυτώριο Μαύρης Πεύκης σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ντόπιους Δασολόγους, για την καλλιέργεια δενδρυλλίων για την αποκατάσταση. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη φυτευτεί με επιτυχία πάνω από 6.000 δενδρύλλια Μαύρης Πεύκης.
Όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία θεωρούνται επαρκή σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί, θα εφαρμοστούν αυστηρά ώστε να εγγυηθεί η ασφάλεια όχι μόνο των κατοίκων, αλλά και η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας στην περιοχή. Αυτά αναλύονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκτενώς και μαζί με τους Περιβαλλοντικούς Όρους που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα αποτελέσουν το «συμβόλαιο» των υποχρεώσεων της εταιρίας και τους κανόνες λειτουργίας του έργου με την τοπική κοινωνία.
Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχουν συμπεριληφθεί συγκεκριμένα προγράμματα δράσης, όπως το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ένα εμπεριστατωμένο σύστημα ελέγχων, και οι τακτικές περιβαλλοντικές εκθέσεις που απαιτούνται από τον νόμο. Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει πλήρη πληροφόρηση στην τοπική κοινωνία για την περιβαλλοντική της απόδοση. Επίσης, σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μία επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θα αποτελείται από επιστήμονες και κατοίκους της περιοχής και θα ελέγχει εάν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία. Παράλληλα, η επιτροπή αυτή, θα μεταφέρει τις τυχόν ανησυχίες και απαιτήσεις των κατοίκων τις περιοχής.
ΟΧΙ. Οι κάτοικοι δε θα κινδυνεύουν, επειδή τα οχήματα δεν θα διέρχονται από τα χωριά, αλλά από τον δρόμο που θα δημιουργηθεί κοντά στο παλιό οδικό δίκτυο Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης. Επίσης θα τηρούνται όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων (όρια ταχύτητας, σημάνσεις, κ.λπ.).
ΟΧΙ. Δε θα δημιουργηθεί αντιαισθητικό τοπίο ορατό από όλη τη γύρω περιοχή, γιατί το έργο βρίσκεται μέσα σε μια φυσική λεκάνη και δεν είναι ορατό από τον κεντρικό ή τον παραθαλάσσιο δρόμο, ώστε να προκαλεί οπτική όχληση. Επίσης, οι εκσκαφές θα γίνονται σταδιακά. Άλλωστε η περιοχή επέμβασης θα αποκατασταθεί πλήρως (κατατίθεται εγγυητική επιστολή 22 εκατομμυρίων ευρώ με το ξεκίνημα του έργου για την αποκατάσταση) βάσει σχεδιασμού, ο οποίος θα συναποφασιστεί με την τοπική κοινωνία έτσι ώστε να υπάρξει αναβάθμιση του περιβάλλοντος και μια μελλοντική χρήση της περιοχής με οικονομικά οφέλη και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας (π.χ. θεματικό πάρκο με δραστηριότητες ως τουριστικός πόλος έλξης).
ΟΧΙ. Τα χωριά δε θα κινδυνεύουν γιατί βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή όπου θα χρησιμοποιούνται τα εκρηκτικά. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία έχει εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες και έχει προβλέψει τα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, τα οποία περιλαμβάνουν τη χρήση αποδεδειγμένων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση δονήσεων, θορύβου και σκόνης. Εξάλλου, εκρηκτικά θα χρησιμοποιηθούν σε ένα μικρό ποσοστό του πετρώματος που θα εξορυχθεί, κυρίως για τη χαλάρωση του, παρά για τη διάσπασή του.
ΟΧΙ. Δε θα υπάρχει απορροή στο Παλιόρεμα και συνεπώς ούτε στη θάλασσα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 4,5 χιλιομέτρων. Το στερεό υπόλειμμα δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων ακόμη και στο χειρότερο σενάριο. Να σημειωθεί πως οι εγκαταστάσεις του έργου έχουν σχεδιαστεί να αντέξουν σε ακραία σενάρια όπως ένας σεισμός 8 Ρίχτερ και πλημμυρικά φαινόμενά μεγάλης έντασης που συμβαίνουν μία φορά κάθε 10.000 χρόνια. Η μελέτη Ανάλυσης & Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Assessment) για το έργο διαφωτίζει για το μέγεθος ασφάλειας του έργου και τις πιθανότητες αστοχίας και ζημιάς στην περιοχή. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα αστοχίας των πρανών της περιοχής διαχείρισης των στερεών μεταλλευτικών αποβλήτων είναι 1 σε 1.000.000 χρόνια. Η πιθανότητα μετακίνησης του στερεού υπολείμματος για 100 έως 500 μέτρα το μέγιστο, στις ακραίες συνθήκες που προαναφέρθηκαν (σεισμού και πλημμύρας) είναι 3 x 10-6, δηλαδή 0,000003%.(Συγκριτικά η πιθανότητα για τροχαίο ατύχημα στον καθένα από εμάς είναι 7,5 x 10-4, δηλαδή 0,00075%).
ΟΧΙ. Ο θόρυβος από το μεταλλείο δε θα ενοχλεί τα γειτονικά χωριά, όπως έχει αναφερθεί και στη σχετική μελέτη για τους θορύβους. Θα τηρούνται τα μέγιστα όρια θορύβου που προβλέπονται στη νομοθεσία καθώς και συγκεκριμένες ώρες όπου θα γίνεται χρήση εκρηκτικών στο ανοιχτό μεταλλείο.
ΟΧΙ. Δε θα υπάρχει απορροή στο Παλιόρεμα και συνεπώς ούτε στη θάλασσα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 4,5 χιλιομέτρων. Το στερεό υπόλειμμα δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί σε μεγαλύτερη απόσταση από 500 μέτρα ακόμη και σε ακραίες συνθήκες, όπως ένας σεισμός 8 Ρίχτερ, ή πλημμυρικά φαινόμενα που συμβαίνουν μία φορά κάθε 10.000 χρόνια. Όπως προαναφέρθηκε, η μελέτη Ανάλυσης & Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Assessment) για το έργο διαφωτίζει για το μέγεθος ασφάλειας του έργου και τις πιθανότητες αστοχίας και ζημιάς στην περιοχή. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα αστοχίας των πρανών της περιοχής διαχείρισης των στερεών μεταλλευτικών αποβλήτων είναι 1 σε 1.000.000 χρόνια. Η πιθανότητα μετακίνησης του στερεού υπολείμματος για 100 έως 500 μέτρα το μέγιστο, στις ακραίες συνθήκες που προαναφέρθηκαν (σεισμού και πλημμύρας) είναι 3 x 10-6, δηλαδή 0,000003%.(Συγκριτικά η πιθανότητα για τροχαίο ατύχημα στον καθένα από εμάς είναι 7,5 x 10-4, δηλαδή 0,00075%).
ΟΧΙ. Γιατί μία από τις βασικές προτεραιότητες του έργου θα είναι η συνεχή διαβροχή. Θα υπάρχει συνεχής έλεγχος της σκόνης στους θραυστήρες του εργοστασίου και το εργοστάσιο εκχύλισης θα λειτουργεί με υγρά υλικά (πολφός) και δεν θα δημιουργείται σκόνη.
Η ιστορία έχει δείξει ότι υπάρχει πιθανότητα οικολογικού ατυχήματος αν δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Τα πιο σημαντικά ατυχήματα που έχουν συμβεί, οφείλονται στην έλλειψη αυτών των μέτρων ασφαλείας. Το Φεβρουάριο του 2000, η υπερχείλιση νερού μετά από έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στο φράγμα του μεταλλείου Aurul στην Baia Mare στη Ρουμανία, είχε ως αποτέλεσμα τη μόλυνση των ποταμών Τίζλα, Λάπος και Σάμος και τελικά του Δούναβη, στον οποίο εκβάλλουν. Παρόμοιο γεγονός είχαμε και στην Ουγγαρία το 2010 σε εργοστάσιο αλουμινίου. Ο καθοριστικός παράγοντας στο ατύχημα της Ρουμανίας, όπως και στην Ουγγαρία, ήταν η φτωχή κατασκευή των εγκαταστάσεων συγκράτησης των τελμάτων, η μη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, το υψηλό ποσοστό νερού στο τέλμα και κυρίως η μη αδρανοποίηση του υλικού πριν από την απόθεση του στη λεκάνη τελμάτων. Στο Πέραμα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος παρόμοιου ατυχήματος εξαιτίας των κριτηρίων σχεδιασμού (συμβατά με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία) του χώρου απόθεσης και κυρίως εξαιτίας του ότι το αποτιθέμενο υλικό είναι πλήρως αδρανοποιημένο (καταστροφή κυανιόντων με τη μέθοδο INCOTM)και πρακτικά στερεό (85% κατά βάρος στερεά υλικά).
Ο χώρος απόθεσης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα αυστηρότερα κριτήρια σχεδιασμού και η διαπερατότητά του θεωρείται πρακτικά μηδενική. Έχει προβλεφθεί η κατασκευή αποχετευτικών καναλιών ώστε στη σχεδόν απίθανη περίπτωση διαρροής, το νερό να συλλέγεται σε οχετούς και στη συνέχεια να ανακυκλώνεται στο εργοστάσιο επεξεργασίας. Να σημειωθεί ότι το νερό αυτό είναι ούτως ή άλλως απαλλαγμένο από κυάνιο σε περιεκτικότητα που θα έβλαπτε, μιας και έχει περάσει από το στάδιο αποτοξικοποίησης κυανιόντων (INCOTM) και είναι επομένως αβλαβές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.
Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έχει πραγματοποιηθεί με την αρχή της μηδενικής απόρριψης στο περιβάλλον. Οι επιφανειακές απορροές της ευρύτερης λεκάνης θα εκτρέπονται εκτός της εγκατάστασης, χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα στερεά υπολείμματα της εκμετάλλευσης. Τα νερά της βροχής, καθώς και τα στραγγίσματα εντός της εγκατάστασης, θα συλλέγονται και θα διοχετεύονται στη λίμνη συλλογής ύδατος στα κατάντη του χώρου απόθεσης. Στη συνέχεια, το νερό θα ανακυκλώνεται στο εργοστάσιο επεξεργασίας και η περίσσεια θα εξατμίζεται με τη βοήθεια ειδικών ψεκαστήρων/εκνεφωτών νερού στην επιφάνεια της εγκατάστασης απόθεσης.
Χρυσωρυχεία με μεταλλευτικές μονάδες υπάρχουν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης, όπως στην Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τηΤουρκία. Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις σε αυτές της χώρες χρησιμοποιούν κυάνιο για την ανάκτηση του χρυσού. Η συνολική παραγωγή χρυσού ετησίως στην Ε.Ε. είναι πάνω από 3 χιλιάδες τόνοι.
Η μεταφορά του κυανιούχου νατρίου θα γίνει σύμφωνα με τα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αυτά περιλαμβάνουν ειδικό τρόπο συσκευασίας, ειδικά βαγόνια ή φορτηγά, εγκεκριμένες μεταφορικές εταιρείες, εκπαίδευση και πιστοποίηση του οδηγού, συνεχή έλεγχο, κ.λπ.). Θα μεταφερθεί σε στερεά μορφή (μπρικέτες) σε ειδικές αεροστεγείς σακούλες πολυπροπυλενίου,σε ειδικές παλέτες μέσα σε ξύλινα κιβώτια και μέσα σε δοχεία σφραγισμένα με ατσάλι. Η οδική μεταφορά θα ελαχιστοποιηθεί αφού θα χρησιμοποιηθεί κυρίως μεταφορά με σιδηρόδρομο και δεν θα γίνει μεταφορά μέσα από κατοικημένες περιοχές ή χωριά.
Η εταιρεία δεσμεύεται πλήρως για τη διασφάλιση της υγείας, του καθαρού περιβάλλοντος και της ασφάλειας κατά το χειρισμό του κυανίου, για το προσωπικό της στο χώρο εργασίας και για τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών. Για να το πετύχει αυτό, θα τηρήσει με το παραπάνω και θα υπερβεί τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς προδιαγραφές. Θα επωφεληθεί από τη μακρά εμπειρία της μητρικής εταιρείας και των τεχνικών της, ώστε να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση, το χειρισμό και την τελική καταστροφή του κυανίου.
Το κυάνιο παράγεται και χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Η CyPlus (θυγατρική της Degussa) που βρίσκεται στη Γερμανία, είναι μια από τις μεγαλύτερες χημικές εταιρείες που παράγει κυανιούχο νάτριο με εργοστάσια στη Δυτική Ευρώπη. Σε άλλες χώρες υπάρχουν η DuPont και η Cyanco (ΗΠΑ), όπως και η Australian Gold Reagents και η Orica (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ).
Το κυάνιο χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών: • Στην κατασκευή μικροτσίπ, φιλμ και κοσμημάτων • Στην παραγωγή φαρμάκων, αυτοκόλλητων, πλαστικών και ειδών καθαριότητας • Στα ηλεκτρονικά είδη, στην κατασκευή εργαλείων και στον εξοπλισμού ειδών μπάνιου • Στην ιατρική για την κατασκευή ιατρικών εργαλείων • Σε εργασίες για την κατασκευή αιχμηρών εργαλείων
Η εταιρεία θα επεξεργαστεί όλα τα διαλύματα πριν την απόθεση τους ώστε να απομακρυνθεί κάθε ίχνος κυανίου. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία ΙΝCOTM, η πιο σύγχρονη μέθοδος για την αδρανοποίηση και καταστροφή του κυανίου. Αυτή η καθιερωμένη πλέον μέθοδος χρησιμοποιείται σε βιομηχανική κλίμακα τα τελευταία 20 χρόνια, στις πιο προηγμένες εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία και αυστηρήπεριβαλλοντική νομοθεσία. Με τη μέθοδο ΝCOTM, καταστρέφεται το 99,975% του κυανίου, δηλαδή παραμένει λιγότερο από 1 εκατομμυριοστό του γραμμαρίου αδέσμευτου κυανίου ανά τόνο, ενώ το όριο για την ασφάλεια της χλωρίδας και της πανίδας είναι 50 χιλιοστά του γραμμαρίου. Αυτό σημαίνει ότι είναι 500 φορές χαμηλότερο από το όριο ασφαλείας για τη χλωρίδα και την πανίδα.
Η τεχνολογία του κυανίου εφαρμόζεται για πάνω από 100 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδειχθεί ότι το κυάνιο μπορεί να μεταφερθεί, να αποθηκευτεί, να χρησιμοποιηθεί και να αποτεθεί με ασφάλεια, με τον κατάλληλο χειρισμό και την τήρηση των σχετικών μέτρων ασφαλείας. Παραδείγματα έργων όπου γίνεται ασφαλής χρήση κυανίου, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Βουλγαρία κ.λπ.), στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και σε πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Το 95% των εκμεταλλεύσεων χρυσού διεθνώς χρησιμοποιούν κυανιούχο νάτριο για να πάρουν το χρυσό. Μόνο το 18% της παγκόσμιας παραγωγής κυανιούχου άλατος χρησιμοποιείται στη μεταλλευτική δραστηριότητα. Το υπόλοιπο 82% χρησιμοποιείται σε άλλες βιομηχανικές χρήσεις (Παρασκευή καλλυντικών, χημικών, χρωμάτων κ.λπ.). Η ασφαλής χρήση του με τις συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές είναι που το καθιστούν ιδανικό για την ανάκτηση χρυσού.
Η επεξεργασία με κυάνιο είναι η βέλτιστη μέθοδος ανάκτησης χρυσού, εξαιτίας της αποτελεσματικότητάς της, του αποδεδειγμένου υψηλού επιπέδου τεχνολογίας που χρησιμοποιεί και η δυνατότητα εφαρμογής της με υψηλά επίπεδα ασφαλείας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Καμία από τις εναλλακτικές χημικές ουσίες υποκατάστασης του κυανίου δεν χρησιμοποιείται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαιτίας των περιβαλλοντικών και τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούν. Η αδυναμία εύρεσης μιας χημικής ουσίας που θα αντικαταστήσει το κυάνιο σύντομα ή μεσοπρόθεσμα, έχει αναγνωριστεί από τις κυριότερες περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα η UNEP (United Nations Environment Programme – Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών).
Ο χρυσός στο πέτρωμα του Περάματος είναι μικρόκοκκος και δεν μπορεί να γίνει ανάκτησή του με φυσικά μέσα. Απαιτείται η χρήση μίας χημικής ένωσης που ονομάζεται κυάνιο (CN-) και η επεξεργασία γίνεται σε δεξαμενές που βρίσκονται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού μέσα σε κλειστό κύκλωμα. Στο τέλος, όλα τα χημικά διαλύματα είτε ανακυκλώνονται στο εργοστάσιο είτε αδρανοποιούνται, είτε καταστρέφονται, πριν την απόθεση τους στο χώρο αφυγραμμένου υλικού(στερεό με χαμηλή υγρασία).
Πριν την έναρξη του έργου απαιτούνται περίπου 350 υπογραφές από μια σειρά ειδικών, πάνω σε επιστημονικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Η Εταιρεία έχει ήδη στα χέρια της έγκριση για τη χρήση γης, η οποία υπογράφεται από όλες τις αρμόδιες κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές (ΥΠΕΧΩΔΕ – Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υγείας – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υπουργείο Γεωργίας – Νομαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Έβρου και Ροδόπης, Υπουργείο Πολιτισμού – 12η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλας, Υπουργείο Πολιτισμού – 12η Εφορία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Κομοτηνής, κ.λπ.). Τον Φεβρουάριο του 2012, εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ η Προκαταρκτική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου στο Πέραμα και στο τέλος Μαρτίου 2012 κατατέθηκε η πλήρης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΥΠΕΚΑ για εξέταση, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε και η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία τον Οκτώβριο του 2012. Στις 6 Μαρτίου 2012 το έργο του Περάματος εντάχθηκε στη Διαδικασία για την Επιτάχυνση και Διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων (FAST TRACK) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο Νόμος στοχεύει στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων υψηλών προδιαγραφών και αυξημένης κοινής ωφέλειας, τα οποία δημιουργούν μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα ευρέως φάσματος και σημαντικής εντάσεως στην Εθνική Οικονομία. Απομένει πλέον ΜΟΝΟ η υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος, η οποία θα επιτρέψει για την έναρξη των εργασιών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Μητρική Εταιρεία της «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» είναι η Καναδική ELDORADO GOLD CORPORATION. Είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο (TSX) και της Νέας Υόρκης (NYSE). Η κεφαλαιοποίησή της ξεπερνά τα 7 δισ. δολάρια. Είναι η μεγαλύτερη από τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες χρυσού παγκοσμίως, είναι ταχέως αναπτυσσόμενη και δραστηριοποιείταιμε έργα σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της - έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων ανά τον κόσμο- λειτουργεί στην Τουρκία, με εξαιρετική επιτυχία και απόλυτη ασφάλεια, δύο σημαντικά μεταλλεία χρυσού με ετήσια παραγωγή περίπου 345.000 ουγκιές χρυσού. Επίσης λειτουργεί ένα μεταλλείο σιδηρομεταλλεύματος στη Βραζιλία. Σε ανάπτυξη βρίσκονται άλλα πέντε μεταλλεία χρυσού (τρία στην Ελλάδα, ένα στη Βραζιλία και ένα στη Ρουμανία). Η εταιρεία έχει κατασκευάσει και λειτουργεί σε όλο τον κόσμο μεταλλεία, τα οποία έχουν κερδίσει πολλά βραβεία για την περιβαλλοντική τους συμβατότητα και τις υψηλές περιβαλλοντικές τους προδιαγραφές. Η υλοποίηση και διαχείριση αυτών των έργων πραγματοποιείται με υποδειγματικό τρόπο, στα πλαίσια πάντα του κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων στους εποπτικούς μηχανισμούς λειτουργίας και συμμόρφωσης των έργων, και με προφανή και άμεσα ανταποδοτικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Η εταιρεία είναι απόλυτα ανοικτή στον διάλογο με την τοπική Αυτοδιοίκηση, την κεντρική Κυβέρνηση και την τοπική Κοινωνία, και με υψηλό αίσθημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προσβλέπει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου στο Πέραμα.